Förra året inleddes En halv miljon idéer, som är ett projekt för kommundelsutveckling i de mindre samhällena. Flisby, Ormaryd, Solberga och Äng som ingår i norra kommundelen fick sin första medborgarbudget under förra året. Det är några av de förslagen som nu håller på att realiseras. Bland annat ska det anläggas bryggor i Ormaryd på initiativ av ortens invånare.

Under våren var det dags för södra kommundelen att komma med förslag till sin medborgarbudget. Idémöten hölls i Grimstorp, Fredriksdal, Stensjön och Sandsjöfors. Totalt hade det kommit in 120 förslag när förslagstiden gick ut i början av juni.

Förslagen ska nu gås igenom. I projektgruppen ingår tekniska serviceförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, NAV Entreprenad och samhällsplaneringskontoret. Frågor som måste besvaras är vem som äger marken där förslaget ska genomföras, om det krävs avtal, vad kostnaden beräknas bli för projektet, och vem som ska svara för driften.

De förslag som uppfyller kriterierna deltar sedan i en omröstning där invånarna får säga sitt. Den omröstningen äger rum i november.