Mötesanteckningar – Prioriteringsmöte i Ormaryd och Stensjön 201

av | dec 20, 2016

Datum: onsdag den 14 december 2016
Deltagare: Sven Nyström, Stensjön samhällsförening
Christian Tenggren, Stensjöns samhällsförening
Barbro Klang, Ormaryds samhällsförening
Lena Moberg, Ormaryds samhällsförening
Jennifer Cronborn, kommunledningskontoret
Patrik Styrbjörn, Nässjö affärsverk, entreprenad

1. Mötet öppnas
Mötet inleds med att Jennifer Cronborn hälsar alla välkomna.

2. Presentationsrunda
De närvarande presenterar sig för varandra.

3. Syftet med mötet
Jennifer Cronborn förklarar att syftet med mötet är att föra dialog om prioriteringar av skötselåtgärder inom de befintliga ekonomiska ramarna. Det handlar om drift och skötsel av kommunaltekniska anläggningar som gator, parker och fritidsanläggningar samt eventuella problem med ovårdade fastigheter. Frågor som rör vård, skola och omsorg ingår inte i detta mötesforum. Mötena ska vara årligt återkommande.

4. Prioriteringsdialog
Snöröjning
– Patrik Styrbjön förklarar att respektive ansvarig skottar sina vägar. Detta kan resultera i att det blir vallar om inte sista person på plats skottar i korsningarna. Från Nav så försöker man köra med sista person på plats skottar, de förs vidare till övriga entreprenörer också.
– En fråga tar upp av samhällsföreningarna angående vem som skottar busskurerana. Det är troligvis JLT men Jennifer tar med frågan till Karolina.
– I Ormaryd har de tagit in en privat aktör för att skotta näridrottsplatsen. Samhällsföreningen som beställt tjänsten undrar om det finns något ekonomiskt stöd att få för detta? På vintern är det aktivitet på platsen och ungdomar åker skridskor. Samhällsföreningen råds att höra sig för med Pär Jansson på Kultur och Fritid.
2 (3)
Gator och vägar
– Samhällsföreningen i Ormaryd (O) och Stensjön (S) tar upp att de upplever det svårt att veta vem som förvaltar vilka gator. Patrik Styrbjön (Nav) förstår deras fråga och går igenom vilka gator som förvaltas av vem. Generellt så är genomfartsvägar Trafikverkets och övrigt kommunen. Men kommunen tar ibland in externa entreprenad som en tredje aktör. Det finns en karta på trafikverkets hemsida (trafikverket.se).
– Samhällsföreningarna från S & O tar upp att hastigheterna genom samhället är väldigt höga. I O så finns det ett dagis i anslutning till huvudvägen och många är oroliga pga. den höga hastigheten. Det är Trafikverkets väg och frågan om någon hastighetssänkande åtgärd tar vidare till tekniska serviceförvaltningen.
– Från S tars liknade oro upp och frågor kring Trafikverkets prioriteringar. Patrik Styrbjön berättar om Nässjö kommuns dialog med Trafikverket som framförallt sker via Tekniska serviceförvaltningen. Vidare förklarar Patrik att behovet i länet är stort och det är skarpa avvägningar som Trafikverket behöver göra.
– Samhällsföreningen i S tar även upp hur det är tänkt med trafikomläggningen under byggandet av Eksjövägen. Den information som de fått är att trafiken ska ledas genom Stensjön. Samhällförningen önskar information kring hur tidsplanen och genomförandet ska se ut under ombyggnad av Eksjövägen. Mats Sylvaner på Tekniska serviceförvaltningen har dialogen med Trafikverket. Jennifer tar frågan vidare till Mats.
– I Stensjön på Björevägen finns det ett håll i asfalten som varit där under en längre tid. Partik tar med sig frågan. Detta gäller även belysningen på Björevägen.
– I övrigt tar samhällsföreningen S upp att hastighetsskylten (70 km/tim) sitter alldeles för lång in i samhället. Denna information vidarebefordras till Tekniska serviceförvaltningen.

Parker och grönytor
– Samhällsföreningen i S skulle gärna vilja flytta placeringen av julgranen. De skulle vilja ha en placering vid ”monomentet” som ligger vid entrén till Stensjön. Det ska enlig samhällsföreningen finnas el på plats. Det är privat mark så samhällsföreningen meddelar Patrik Styrbjörn vem som äger marken så ska han kolla på om det går att få till en lösning.
– I Stensjön går det rykten om att lekplatsen ska lägga ner. Samhällsföreningen frågar om hur det ligger till. Jennifer tar med sig frågan.
Centrummiljö
– I Stensjön blir det väldigt ont om parkeringsplatser vid badplatsen under sommaren. Samhällsföreningen undrar över hur Nässjö kommun planeras för det och eftersom det är badgäster från hela kommunen som besöker badplatsen i Stensjön. Jennifer tar med sig frågan.
3 (3)
Fritidsanläggningar
– Samhällsföreningen i S hör sig för hur det fungerar med skötselavtal. De har en näridrottsplats som samhällsföreningen sköter men inte får någon ersättning för. De ombes att höra sig för med Pär Jansson på Kultur och Fritid.
– I Stensjön kommer frågan upp om brandposten vid näridrottsplatsen som används vid isspolning. Den har tagit bort så nu har samhällsföreningen ingenstans att ta vatten ifrån. Patrik Styrbjörn berättar att det antagligen har med vattensäkerhet då det var ett fall i Bodafors där bakterier kommit in i systemet. Samhällsföreningen ombes att kontakta Pär Jansson på Kultur och Fritids om det går att få hjälp med någon lösning. En idé är bland annat att ta vatten från skolan. Jennifer hör sig också för med Pär Jansson.
– I Ormaryd sköter samhällsföreningen lekplats, badplats och näridrottsplats. Samhällsföreningen frågar kring de nya riktlinjerna angående badplatsen. Jennifer berättar att i budgeten 2017 kommer det finnas pengar för investeringar. Vad dessa investeringar innebär är ännu inte fastställ men gäller framförallt grundunderhåll. Alla förningar med skötselansvar på badplatser kommer få en inbjudan till ett möte efter årsskiftet där Kultur och Fritid kommer berätta om vad gäller för badplatserna. Samhällsföreningen O, behöver en lösning på latrinen vid badplatsen. I dagsläget tömmer de själva och går en bra bit för tömning.
Ovårdade fastigheter
– Varken i Ormaryd eller Stensjön upplever samhällsföreningarna inga större problem med ovårdade fastigheter. Det ända som tars upp från Stensjön är att det finns några risiga träd vid skolan.
Vatten och avlopp
– Samhällsföreningen O, undrar över vattenkvaliten. Patrik Styrbjön berättar att det med jämna mellanrum tars vattenprov och att det inte visat några farliga eller oroande halter.
– I Stensjön finns det ett antal fastigheter som inte är uppkopplade på det kommunala vattnet. De har försökt ansluta sig med fått besked om att det blir för dyrt. Jennifer kollar upp vad som gäller om en vill ansluta sig.
Övriga frågr
– Hur ser det ut med planera för fiber i Äng och Stensjön. Jennifer kollar av med Camilla och Citynätet.
Vid anteckningarna
Jennifer Cronborn

Arkiv

Kommande evenemang