Prioriteringsmöte 9 sept 2020

av | okt 21, 2020

Mötesanteckningar – Prioriteringsmöte för Ormaryd och Stensjön 2020

Datum: onsdag den 9 september 2020

Deltagare:    Lena Moberg, Ormaryd

                      Tommy Friman, Ormaryd

                      Christian Tenggren, Stensjön

                      Jonas Ekdahl, Stensjön

                      Jonas Funkquist, Tekniska serviceförvaltningen

                      Fredrik Rendahl, Samhällsplaneringskontoret

                      Simon Dagson, kommunledningskontoret                     

1.     Mötet öppnas

Mötet inleds med att Simon hälsar alla välkomna.

2.    Presentationsrunda        

De närvarande presenterar sig för varandra.

3.    Syftet med mötet

Simon förklarar att syftet med mötet är att föra dialog om prioriteringar av skötselåtgärder inom de befintliga ekonomiska ramarna. Det handlar om drift och skötsel av kommunaltekniska anläggningar som gator, parker och fritidsanläggningar samt eventuella problem med ovårdade fastigheter. Frågor som rör vård, skola och omsorg ingår inte i detta mötesforum. Mötena ska vara årligt återkommande.

4.     Återkoppling från förra prioriteringsmötet

Ormaryd:

 • Träden är tuktade och Samhällsföreningen är nöjda med åtgärderna på torget.

Stensjön:

 • (Prioriterat) Informerat om att kommunen inte plogar vägar på privat mark. Samhällsföreningen informerar om att det är generationsskifte på fastigheten och att det kan finnas möjlighet att höra hur markägaren förhåller sig till att kommunen skulle vara på marken. Christian hör med markägaren om det skulle vara okej att ge ett servitut/liknande till kommunen. Därefter tar kommunen frågan om snöröjning vidare ett varv till.
 • Belysnings till badplatsen prioriterades inte i En halv miljon idéer och extra pengar för belysning finns inte i dagsläget.
 • Välkomstskylten står på privat mark och har tillkommit genom samhällsföreningen. Elajo har gjort arbete med belysning med oklart vems beställning. Jonas Ekdahl säger att den är inkopplad på gatubelysningen och undrar om de får åtgärda detta. Jonas Funkquist tar med frågan och återkopplar för att undvika elstrul.
 • BU’s ansvar att ytan utanför skolan sköts, efter lite om och men med slagning utan att ta tillvara på det som slagits är nu ytan fin.
 • Bänken är på plats på lekplatsen, samhällsföreningen nöjd med detta.
 • Albina har varit i kontakt med Samhällsföreningen om Boda 3:26 och möjlighet för bastu men dialogen har avstannat. Jonas Funkquist hör med Albina hur det ligger till och ber henne höra av sig till samhällsföreningen igen.

5.    Prioriteringsdialog

Gator och vägar

På Trafikverkets hemsida finns uppgift om driftentreprenörer i olika driftområden. Uppgifterna nås via denna länk: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Jonkoping/sa-skoter-vi-vagarna-i-jonkopings-lan/Vilken-entreprenor-skoter-din-vag/

Nässjö kommun har skapat en e-tjänst för felanmälan och synpunkter, vilken nås via denna länk: https://sjalvservice.nassjo.se/oversikt/overview/74

Ormaryd:

 • (Prioriterat) Hastigheterna genom samhället är fortsatt höga. Samhällsföreningen kommer att ta upp med Trafikverket att trottoaren bör breddas i samband med att ny toppbeläggning läggs på genomfarten. Jonas Funkquist lyfter det med Trafikverket igen.
 • (Prioriterat) När trafikverkets entreprenör plogar trycks snö in på trottoaren och sedan tillbaka igen när trottoaren plogas. Önskemål om att inte trycka snön på trottoaren. Jonas Funkquist tar upp det med trafikverket.

Stensjön:

 • Efter rondellen på väg 860 är det 40km/h till ängsmarken vid badplatsen där det är 70km/h. Samhällsföreningen framför att det borde vara 40 hela vägen då det upplevs som en del av samhället då det fortsätter vara bebyggelse på andra sidan. Jonas Funkquist meddelar att han jobbar för att utvidga området som officiellt är Stensjöns tätort för att då kommunen ska kunna ändra hastigheten.
 • Jonas Ekdahl påpekar att det körs fort på Skärövägen och vill att kommunen gör något åt detta. Jonas Funkquist förklarar att ortsbor kan ansöka om att få blomlådor utkörda vilket fungerar bra på många andra platser. Jonas Ekdahl kan skicka in en ansökan om han vill. Blomlådan körs ut av kommunen men planteras/sköts av de boende.
 • Problemet med att chikanen svämmar över vid nederbörd kvarstår, Jonas Funkquist lyfter det med Trafikverket.
 • Skötsel av rondellen. Tidigare har samhällsföreningen sprutat för vegetation. Det är Trafikverkets väg och sköts av NCC Vetlanda. Jonas Funkquist nämner detta för Trafikverket.
 • Samhällsföreningen påpekar att det är trafik till förskola som bör styras till lv 128. Det är för mycket onödig trafik på Oxövägen. Jonas Funkquist kontaktar förskolan och ber dem informera föräldrar.
 • Se info om G/C väg under återkoppling från förra gången.
cid:image010.jpg@01D59620.7EEAE1E0

Parker och grönytor

Ormaryd:

Stensjön:

 • Samhällsföreningen önskar mer avskärmning mot vägen vid lekplatsen, buskar eller liknande. Anna tar med önskemålet.
 • Container för grovsopor som i de större kransorterna önskas. Tommy förklarar att det numera måste vara flera containrar för sortering och att det därför blir ganska höga kostnader som inte känns motiverade med de relativt små mängder som samlats in under tidigare försök i de mindre orterna.
 • Ytan vid rondellen (till höger om man kommer från Nässjö) har flera ädelträd och ett monument. Marken är idag privatägd men samhällsföreningen önskar att kommunen gör park av denna yta. Fredrik svarar att enligt gällande detaljplan är det tomtmark, men detta måste inte innebära ett hinder. Jonas Funkquist kollar med Albina hur det ligger till med planer/möjligheter att förvärva mark i Stensjön.
 • Önskemål om utökade parkeringsmöjligheter, för turister, båtgäster och badgäster. Utökad parkering vid badplatsen är inte aktuellt då det är privat mark och markägaren vid utredning av förslag om parkering till En halv miljon idéer inte var intresserad. Om det är svårt för räddningstjänsten att komma fram för att folk parkerar konstigt är det läge att ta upp det med Kultur och Fritid under badplatsinspektionen.
 • (Prioriterat) Tips om annan parkering för den offentliga båtbryggan önskas. Exempelvis information om att tänka på att inte blockera vägen för de som bor i samhället eller förslag på parkering vid förskolan eller annan yta (när dessa inte används av ordinarie verksamhet) – Förslag att samhällsföreningen tar kontakt med båt/bryggföreningen och hör om de kan sätta upp skylt.
 • Samhällsföreningen önskar hjälp med att röja befintliga gångstråk runt Stensjön (sjön) och Skärvingen. Frågan med markägarna måste först vara löst innan vi tittar vidare på detta. Tekniska saknar resurser för röjning, eventuellt kan samhällsföreningen kan höra med Kultur och Fritid om de har möjlighet att hjälpa till.

Fritidsanläggningar

 • Inga synpunkter.

Övrigt

Stensjön:

 • Ta del av översiktsplan för Stensjön – Fredrik Rendahl meddelade att den kommer ut på remiss och samhällsföreningen då kommer att skickas till samhällsföreningen.
 • Samhällsföreningen undrar hur långt det är kommet med saneringen vid gamla motionsspåren. Informationsmejl har nyligen skickats ut. Kommunen söker nu pengar för att göra en huvudundersökning, förhoppningsvis erhålls sökta medel 2021.
 • Samhällsföreningen föreslår skötselvandring. Anna Wiksten tar med idén till önskelistan för förbättringspotential. Aktuellt i mån av tid att Tekniska tillsammans med NAV gör detta.
 • (Prioriterat) Önskemål om besiktning av genomförda investeringar i En halv miljon idéer. Simon tar upp detta med NAV och återkommer till samhällsföreningen.

Vid anteckningarna

Simon Dagson

Arkiv

Kommande evenemang