Remissvar Trafikplan för Nässjö kommun 2020 – 2023

av | dec 11, 2019

1 (2)
2019-11-28
Remissvar Trafikplan för Nässjö kommun 2020-2023
Av Stensjönortens samhällsförening
Stensjön 2019-11-28
Remissvar
Trafikplan för Nässjö kommun 2020 – 2023
Stensjönortens samhällsförening lämnar följande yttrande över innehållet i trafikplanen för Nässjö kommun 2020-2023. Våra synpunkter berör i huvudsak de förutsättningar som påverkar kommunens medborgare i regionen runt Stensjön, samt till o från huvudorten Nässjö.
Trafik och rörlighet på länsvägar genom Stensjön, samt mot huvudorten Nässjö
Stensjöns samhälle korsas av två länsvägar, lv. 128 och lv. 860. Det är ett stort trafikflöde på båda vägarna, men högst på lv. 128. Ca 3000 fordon passerar varje dygn på lv 128 med en uppmätt medelhastighet på drygt 58 km/h på 40 km sträcka. Utmed denna sträcka finns utfarter från många bostäder, verksamhet, kyrka, förskola.
Det framgår i förslaget till ny trafikplan att det är smala trottoarer eller att cykelvägar helt saknas inom Stensjöns samhälle. Stensjön som ort som föryngras och expanderar med ny byggnation, främst i samhällets ytterområden. Detta innebär att Stensjöns tätortsgränser som påverkar trafikplanering som typ hastighetsgränser o hastighetsnivåer inte längre är relevanta, o bör revideras. Oskyddade trafikanter är i stort helt hänvisade till länsvägarna då trakten saknar alternativa vägar med beläggning. Under flertalet år har samhällsföreningen arbetat kraftfullt gentemot trafikverket samt kommunen för att öka trafiksäkerheten genom samhället. Stensjönborna upplever sig inte hittills ha fått Nässjö kommuns tillräckliga stöd i dessa frågor.
Vi vill att Nässjö kommun aktivt och kraftfullt arbetar gentemot Regionen och Trafikverket samt för de beslut man själv råder över, så att medborgare och övriga trafikanter inom Stensjön-orten ska få förbättrade och tryggare trafikmiljö, bla. genom säkra övergångställen.
Vi ser behov av att Nässjö kommun ser över prickning och samhällsgränser, vilka styr hastighetsnivåer och placering för hastighetsbegränsningar.
Trafiken mot huvudorten Nässjö
Idag finns lv 860 som den närmaste vägen till huvudorten. En bra asfaltväg med måttlig bredd och trafikflöde, samt lägre underhållsgrad på vintern. Vägen används idag även flitigt av cyklister, då inga alternativa mindre vägar är belagda mot huvudorten. Den tunga trafiken är idag måttlig på grund av begränsningar genom centrala delar i Nässjö.
Det pågår byggnation av nya delen av ringleden mellan Kvarntorp och Isåsavägen, som är den näst sista delen på ringled runt Nässjö. Vi måste uttrycka våra starka farhågor när den pågående etappen nu färdigställs och mynnar ut mot lv 860 från bl.a. Södergårdens industriområde. Om Nässjö kommun och trafikverket avser att tillåta tunga transporter ut mot lv 860 innebär detta med sannolikhet en kraftig ökad trafik till o från Stensjön, samt därmed försämring för främst oskyddade trafikanter. Underhållet allmänt och inte minst under vinter måste då höjas.
2 (2)
2019-11-28
Remissvar Trafikplan för Nässjö kommun 2020-2023
Av Stensjönortens samhällsförening
Även trafiken genom Stensjön mot Vetlanda på lv 860 kan komma att öka rejält, då främst den tunga trafiken söker kortaste vägar. Denna väg genom Stensjön är problematisk redan idag med sin höga hastighetsbegränsning (70 km/h) och helt avsaknad av GC utrymmen. Utmed sträckan finns bla. In- o utfarter från idrottsplats, badplats, och många bostäder samt inte minst Nömmebergs Vårdhem, vars personal o inte minst boende med funktionsvariationer passerar sträckan.
I trafikplanen vill vi att Nässjö kommun och trafikverket ger klart besked om vilken planering som görs för den trafiken utmed lv. 860 som sannolikt kan tillkomma via den pågående etappen av ringleden, och åtgärder hur cykeltrafiken kan skyddas. Trafikplanen bör också innehålla kommunens inställning till hur man vill medverka för att trygga Stensjön-ortens trafiksäkerhet inom Stensjön samhälle och dess närområden.
Likaså vill vi att planen ger klart besked när nästa och slutlig etapp på ringleden ska färdigställas, samt hur denna etapp förväntas påverka trafikflödet på väg 860 till o från Stensjön.
Kollektivtrafik
Stensjön saknar närliggande p-platser för vid nyttjande av kollektivtrafik, i anslutning till tåg- och busshållplatser.
Stensjön-orten saknar GC vägar och till stor del trottoarer för att ta sig som oskyddad trafikant till tåg- och busshållplatser.
För att öka förutsättningarna för ökad användning av kollektivtrafik måste det tillskapas P-platser i anslutning till korsning/rondellen lv 128/lv 860, o därmed närhet till buss- o tåghållplatser.
Kommunen ska verka för att revidera länets regionala transportplan för utbyggnad av nya GC vägar i anslutning till Stensjön, med bla syfte att öka möjligheterna till kollektivt resande.
För Stensjön-ortens samhällsförening
Christian Tenggren Ordf.
070-0841087 christian.tenggren@transab.se

Arkiv

Kommande evenemang